ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u trainingen afneemt bij een trainer van Franke Tennis en Padelacademy, gaat Franke Tennis en Padelacademy er van uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 • De trainingen van Franke Tennis en Padelacademy worden in de zomer buiten gegeven op de buitenbanen van TV Neckslag en in de winter op de binnen- en buitenbanen van Sportcentrum Neck.
 • Een les duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten training en 10 minuten inspeeltijd zonder begeleiding van de trainer. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over de baan. In geval van privéles zal de trainer zijn pauze inkorten tot maximaal 5 minuten.
 • De duur van de trainingsreeks 2023/2024 is in de zomer 16 weken en in de winter 26 weken en wordt in overleg met de trainer bepaald. In overleg met de trainer kunnen er ook kortere series afgesproken worden.
 • De trainingen zullen alleen geen doorgang vinden als de trainer afbelt of e-mailt. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer.
 • Eenmaal aangevangen trainingen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 • Als trainingen door het weer geen doorgang kunnen vinden worden deze trainingen door de trainer ingehaald. De inhaaltrainingen kunnen mogelijk op een ander tijdstip plaatsvinden. Wanneer de cursist na overleg niet beschikbaar is, wordt de les eveneens beschouwd als gegeven.
 • Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een alternatieve trainingsvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
 • Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen door een andere trainer, of zullen de trainingen worden ingehaald.
 • Indien trainingen door eigen toedoen gemist worden, kunnen deze niet worden ingehaald. Kan uw gemaakte training afspraak niet doorgaan? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. 
 • Wanneer een cursist zich definitief afmeld voor een lescyclus wordt geen lesgeld gerestitueerd. Wel kan de cursist in overleg en met goedkeuring van Franke Tennis en Padelacademy voor het resterende gedeelte een vervanger inschakelen. In dat geval regelen cursist en vervanger onderling de kosten.
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen.
 • De groepen worden ingedeeld door Franke Tennis en Padelacademy. Er wordt zoveel mogelijk ingedeeld op niveau, leeftijd, gewenste tijden en de gewenste groepsgrootte. Indien de groepsgrootte anders is dan eerder genoemde cursusmogelijkheden, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal trainingen, in de tijdsduur van de training of in het lesgeld. Dit gebeurd in onderling overleg met de betreffende cursisten.
 • Het volgen van de trainingen is op eigen risico. Franke Tennis en Padelacademy en de trainer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen en blessures van de cursisten.
 • Cursist dient bij aanvang van de eerste tennistraining in het zomerseizoen lid te zijn van de vereniging waar de trainingen gevolgd zullen worden. De inschrijving voor les houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Voor een lidmaatschap van de vereniging moet u zich eerst aanmelden bij de ledenadministratie van TV Neckslag. 
 • Uitzondering op artikel 15: Per persoon zijn max. 4 proeftrainingen toegestaan. Wanneer de cursist eerder al een clinic heeft gehad van Franke Tennis en Padelacademy zijn er nog max. 3 proeftrainingen toegestaan. Tijdens deze proeftrainingen hoeft men nog geen lid te zijn van TV Neckslag. Wanneer men verder wilt met trainingen is een lidmaatschap noodzakelijk.
 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Franke Tennis en Padelacademy heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.
 • Na het inschrijven van een cursus dient het lesbedrag binnen 14 dagen na aanvang van de eerste les op de rekening van Franke Tennis en Padelacademy overgemaakt te zijn. Bij het sturen van een 1e aanmaning wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij een 2e aanmaning komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 • Is de betaling niet overgemaakt binnen 30 dagen na aanvang van de 1e les zullen de trainingen stopgezet worden voor de cursist. 
 • Klachten over de training kunnen ingediend worden bij Franke Tennis en Padelacademy via het contactformulier op de website https://tennis-padelacademy.nl/. Indien er klachten zijn over het gedrag van een cursist heeft de trainer de mogelijkheid een cursist van de desbetreffende les te verwijderen en hierover te rapporteren aan uw verenigingsbestuur.
 • De tennislessen voor de jeugd zijn t/m 17 jaar.
 • Indien er een situatie ontstaat, die niet in bovengenoemd reglement wordt omschreven, neemt Franke Tennis en Padelacademy een beslissing in overleg met het bestuur van TV Neckslag.

Tennis Padel Academy Joost Franke